Mithrie - sepanduk Berita Permainan
🏠 Laman Utama | | |
MENGIKUTI

SOF1 Color8 Borang v3.0

Mencari Borang SOF2 Color8? Akses Borang SOF2 Color8 Di Sini
  • Anda harus mengehadkan nama anda kepada 15 aksara.
  • Satu warna dikira sebagai 1 aksara.
  • Buat sehingga 8 bahagian pada nama anda dan tekan hantar.
  • Gunakan jadual ASCII di bawah untuk membantu membuat aksara khas.
  • INGAT untuk mengakhiri dengan warna untuk teks sembang anda.

sebahagian 1 contoh: XYZ (untuk nama klan)
sebahagian 2 contoh: YourNameHere (untuk nama anda)
sebahagian 3 biarkan kosong jika anda tidak memerlukan medan yang lain
sebahagian 4
sebahagian 5
sebahagian 6
sebahagian 7
sebahagian 8


Nama AndaDisini
¥ðµrñåmêHêrê


Jadual ASCII untuk rujukan:
033=!
035=#
036=$
037=%
038=&
039='
040=(
041=)
042=*
043=+
044=,
045=-
046=.
047=/
048 = 0
049 = 1
050 = 2
051 = 3
052 = 4
053 = 5
054 = 6
055 = 7
056 = 8
057 = 9
058=:
059=;
060=
061==
062 =>
063=?
064=@
065=A
066=B
067=C
068=D
069=E
070=F
071=G
072=H
073=Saya
074=J
075=K
076=L
077=M
078=N
079=O
080=P
081=Q
082=R
083=S
084=T
085=U
086=V
087=W
088=X
089=Y
090=Z
091=[
092=\\
093=]
094=^
095=_
096=`
097=a
098=b
099=c
100=d
101=e
102=f
103=g
104=j
105=i
106=j
107=k
108=l
109=m
110=n
111=o
112=hlm
113=q
114=r
115=s
116=t
117=u
118=v
119=w
120=x
121=y
122=z
123={
124=|
125=}
126=~
127=
128=€
129=
130=
131=ƒ
132=„
133=…
134=†
135=‡
136=ˆ
137=‰
138=Š
139=‹
140=Œ
141=
142=Ž
143=
144=
145='
146='
147=“
148=”
149=•
150=–
151=—
152=˜
153=™
154=š
155=›
156=œ
157=
158=ž
159=Ÿ
161=¡
162=¢
163=£
164=¤
165=¥
166=¦
167=§
168=¨
169=©
170=ª
171=«
172=¬
173=
174=®
175=¯
176=°
177=±
178=²
179=³
180=´
181=µ
182=¶
183=·
184=¸
185=¹
186=º
187=»
188=¼
189=½
190=¾
191=¿
192=À
193=Á
194=Â
195=Ã
196=Ä
197=Å
198=Æ
199=Ç
200=È
201=É
202=Ê
203=Ë
204=Ì
205=Í
206=Î
207=Ï
208=Ð
209=Ñ
210=Ò
211=Ó
212=Ô
213=Õ
214=Ö
215=×
216=Ø
217=Ù
218=Ú
219=Û
220=Ü
221=Ý
222=Þ
223=ß
224=à
225=á
226=â
227=ã
228=ä
229=å
230=æ
231=ç
232=è
233=é
234=ê
235=ë
236=ì
237=í
238=î
239=ï
240=ð
241=ñ
242=ò
243=ó
244=ô
245=õ
246=ö
247=÷
248=ø
249=ù
250=ú
251=û
252=ü
253=ý
254=þ
255=ÿ
 

Berikut ialah tangkapan skrin untuk menunjukkan kepada anda penampilan mereka dalam permainan:

Paparan fon permainan Soldier of Fortune menggunakan skrip Color8